Hoppa till huvudinnehåll

Policy avseende integritet och hantering av personuppgifter

Avser vibrosense.se, vibrosense.com och vibrosense.eu.
Version 1.00, gäller från 2018-05-25

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och hantering av personuppgifter (”Integritetspolicy”) beskriver hur VibroSense Dynamics, org nr 556669-2223, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö, e-post: info@vibrosense.eu, (”VSD”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vi på VSD värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. På den här sidan ger vi dig bland annat en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar din information. Denna information gäller endast för webbplatserna vibrosense.se, vibrosense.com och vibrosense.eu ("webbplatserna") samt för de tjänster och produkter som finns på denna webbplats.

2. Personuppgiftsansvarig

VSD är personuppgiftsansvarig för VSD:s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

VSD samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker VSD:s webbplatser, använder dig av VSD:s support eller när du på annat sätt har kontakt med VSD.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som besöker VSD:s webbplatser

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som besöker våra webbplatser är:

 • IP-adress

För mer information, se punkten 11 om cookies nedan.

4.2 För dig som kontaktar oss via eller använder sociala plugins på VSD:s webbplatser

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss via eller använder sociala plugins på våra webbplatser är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Ärendeinformation som du uppger
 • IP-adress

När du använder webbplatserna och deras tjänster kan du erbjudas att dela information från webbplatsen och dess tjänster på sociala medier – som t ex Facebook, LinkedIn eller Twitter – via en implementerad social plugin (som t ex en gilla-knapp). Om du väljer att dela information via en social plugin kommer din webbläsare att överföra vissa data till det sociala mediet. För mer information, se punkten 11 om cookies nedan.

4.3 För dig som blir kund hos VSD

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som blir kund hos oss:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Ärendeinformation som du uppger
 • IP-adress

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

5.1 För dig som besöker VSD:s webbplatser

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dem i syfte att:

 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

5.2 För dig som kontaktar oss via VSD:s webbplatser

Om du kontaktar oss via VSD:s webbplatser behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som besökare, såsom tillhandahållande av support, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter; samt
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

5.3 För dig som blir kund hos VSD

Om du blir kund hos VSD behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom uppfyllande av avtal, tillhandahållande av support, besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter; samt
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

6. De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering

Intresseavvägning

 • IP-adress

 

För att tillhandahålla information och support

Fullföljande av avtal om användning av kontaktformulär

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos VSD, till exempel genom att kontakta vår kundtjänst

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra VSD och våra varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos VSD, till exempel genom att kontakta vår kundtjänst

6.2 Ingen av ovan angivna behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig.

6.3 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy (se tabellen ovan under punkt 6.1). VSD kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka VSD:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

7.1 För att uppfylla ändamålen ovan (se tabellen under punkt 6.1) kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, såsom it-leverantörer (exempelvis webbhotell) eller marknadsförings­samarbetspartners (exempelvis nyhetsbrevsystem). Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

7.2 Tredje part som VSD lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra VSD:s och VSD:s samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till VSD:s webbplatser eller avtal med dig som kund.

7.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av VSD om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata VSD:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7.4 VSD kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av VSD:s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer VSD vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

7.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

8. Ändring av integritetspolicy

VSD har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. VSD kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du som kund rätt att säga upp eventuellt avtal med VSD innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta VSD.

9. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. VSD har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

10. Dina rättigheter

10.1 VSD ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

10.2 VSD kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

10.3 Du har rätt att av begära

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 10.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

10.4 VSD kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 7 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

10.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

10.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

10.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till kundservice@vibrosense.eu. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

10.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

11. Cookies

11.1 VSD.se använder sig i begränsad omfattning av cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas och vid senare besök, hämtas från besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner/surfplattor. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.

11.2 På VSD:s webbplatser används förstapartscookies. Förstapartscookies sätts av den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk. Förstapartscookies används på VSD:s webbplatser för att identifiera användaren och komma ihåg gjorda inställningar.

11.3 På VSD:s webbplatser används även tredjepartscookies från tredjepartstjänsten Google Analytics (https://www.google.com/analytics). Såsom tjänsten är inställd för inmedit.se tillhandahåller den endast anonymiserad statistikinformation. Tredjepartscookies används även från marknadsföringsplattformen Mailchimp (https://mailchimp.com/) avseende prenumeration av våra nyhetsbrev.

11.4 Fördjupad information om vad cookies är samt hur du kan rensa/blockera cookies hittar du på www.minacookies.se.

12. Kontaktinformation

12.1 Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Kontaktinformation hittar du nedan.

12.2 Information om personuppgiftsbehandling hos VSD

VibroSense Dynamics AB (556669-2223) är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tillgängliga produkter och tjänster på webbplatserna. Kontakta oss gärna på nedan angivna postadress, e-post eller telefon.
Postadress: VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö
E-post: kundservice@vibrosense.eu
Telefon: 040-650 14 12

12.3 Dataskyddsombud

VSD har ett dataskyddsombud som gärna tar emot dina frågor kring personuppgifter och dataskydd. Du kan skriva till nedan angivna e-postadress för att komma i kontakt med denne.
E-post: dataskydd@vibrosense.eu

12.4 Registerutdrag

Vid förfrågningar om registerutdrag, vänligen skriv din förfrågan till nedan angivna adress.
Postadress: VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö
E-post: kundservice@vibrosense.eu

12.5 Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på kundservice@vibrosense.eu eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen på följande adress.
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se