Hoppa till huvudinnehåll

Offentliggör utfall i genomförd Företrädesemission

VibroSense Dynamics AB (publ):s ("VibroSense" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 7 maj 2024, utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 18,83 procent, varav cirka 18,27 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,56 procent tecknades utan stöd av uniträtter, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka 31,17 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om 50 procent. VibroSense tillförs därmed cirka 13,04 MSEK före emissionskostnader. Utfallet ger VibroSense goda möjligheter att fokusera på försäljning och marknadsföring av Bolagets instrument VibroSense Meter® II inom områdena Diabetes, Onkologi och HAVS.

VibroSense VD Hans Wallin kommenterar:
”Jag vill rikta ett stort tack till de investerare som valt att delta i vår Företrädesemission. Med det nu tillförda kapitalet har vi erhållit en finansiering som krävs för att öka tempot och stärka försäljningsaktiviteterna på fler marknader. Vi befinner oss nu i ett spännande läge där vi ser ett ökat intresse för vår produkt och teknologi. Bolaget har lovande framtidsutsikter och genom emissionen kommer vi nu kunna ta ett viktigt steg framåt och expandera i snabbare takt.”

Teckning, tilldelning och betalning avseende Företrädesemissionen
Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 6 maj 2024 och sammanställningen visar att 3 175 673 units, motsvarande cirka 18,27 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 97 252 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,56 procent av Företrädesemissionen. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,17 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 50 procent. Vibrosense tillförs i och med det cirka 13,04 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,08 MSEK (varav cirka 1,29 MSEK avser garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla kontant ersättning).

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas ut till de som tilldelats units via avräkningsnota. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 18 april 2024. Varje unit består av en (1) aktie av serie B (”B-aktie”) och en (1) teckningsoption av serie TO 3 B (”Teckningsoptioner”).

Ersättning för garantiåtaganden
Garantiåtaganden från externa investerare uppgår till totalt cirka 9,89 MSEK, motsvarande cirka 37,92 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandet erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 13 procent kontant alternativt 15 procent i form av units. För det fall värdet på den totala ersättningen i form av units understiger 0,5 MSEK, ska ersättningen till emissionsgaranterna endast utgå genom kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning är fastställd till 1,50 SEK per unit, vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen.

Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Sedermera Corporate Finance AB härom snarast efter föreliggande offentliggörande av utfall i genomförd Företrädesemission. Eventuellt beslut om en riktad kvittningsemission till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.


Antal aktier och aktiekapital
När Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet B-aktier i VibroSense Dynamics ha ökat med 8 691 463 B-aktier, från 17 382 932 aktier, varav 448 840 A-aktier och 16 934 092 B-aktier till 26 074 395 aktier, varav 448 840 A-aktier och 25 625 555 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 869 146,3 SEK, från 1 738 293,2 SEK till 2 607 439,5 SEK. Den totala utspädningen som Företrädesemissionen medför för de aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen uppgår till cirka 33,33 procent avseende aktier och till cirka 28,86 procent avseende antalet röster i Bolaget.

Handel med Betald Tecknad Unit (BTU)
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) pågår under kortnamnet VSD BTU B på Spotlight Stock Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 17 maj 2024. Därefter kommer BTU, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier och Teckningsoptioner och tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Villkor för Teckningsoptioner av serie TO 3 B
En (1) Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 7 maj 2025 till och med den 21 maj 2025. Teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde och som högst 2,25 SEK per B-aktie, motsvarande 150 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen i utnyttjandeperioden. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 19,56 MSEK före emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 869 146,3 SEK, från 2 607 439,5 SEK till 3 476 585,8 SEK, antalet aktier kan öka med ytterligare 8 691 463 B-aktier från 26 074 395 aktier, varav 448 840 A-aktier och 25 625 555 B-aktier till 34 765 858 aktier, varav 448 840 A-aktier och 34 317 018 B-aktier, och antalet röster kan öka med ytterligare 8 691 463 röster från 30 113 955 röster till 38 805 418 röster. Därmed kan utnyttjandet av Teckningsoptioner maximalt resultera i en ytterligare utspädning om högst cirka 25 procent av aktiekapitalet och 22,4 procent av rösterna i Bolaget. Teckningsoptionerna planeras att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Teckningsoptionerna förväntas vara den 19 maj 2025.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har VibroSense anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemission, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se


För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”


Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i VibroSense Dynamics AB. Investerare skall inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum som offentliggjordes den 17 april 2024. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare memorandum/prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Om VibroSense Dynamics AB (pub)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.