Hoppa till huvudinnehåll

Satsning efter avslutad nyemission

VibroSense tar ny fart efter avslutad nyemission och ökar satsningarna på befintliga marknader. Samtidigt planerar bolaget att växla upp med fler aktiviteter för att nå ut till nya länder och härigenom accelerera bolagets försäljning.

VibroSense kommer huvudsakligen att fokusera användningen av emissionslikviden inom områdena försäljning och marknadsföring, vilket är helt i linje med vad som kommunicerats inför den nyligen avslutade nyemissionen.

Organisation
Bolaget kommer att stärka upp den egna organisationen inom området försäljning, men även ta nya grepp med utländska samarbetspartner för att marknadsföra produkten VibroSense Meter® II internationellt. En viktig faktor blir att hitta en eller flera partner(s) för distribution och försäljning.

Planerade aktiviteter
Under 2024 är flera aktiviteter inplanerade där VibroSense kommer delta i tre internationella kongresser. Kongresserna är inriktade på Diabetes, Italien (Neurodiab) och Tyskland (Herbsttagung), samt på Företagshälsovård, Storbritannien (IOHS).
Syftet och målet är att lansera vår produkt på fler marknader och nå ut bredare för att öka bolagets försäljning.

Ökad satsning i Tyskland
Under våren och sommaren kommer bolaget att utöka sin satsning i Tyskland där VibroSense påbörjat arbetet att söka efter partners och distributörer för att accelerera försäljningen.

Kina
Satsningen på Kina kommer fortgå utan några förändringar. Inom de kommande 6 månaderna finns det tre viktiga hållpunkter:
1) ”Supplementary Notice” från NMPA i juni 2024.
2) Svar från bolaget till NMPA på ”Supplementary Notice” i september 2024.
3) Beslut från NMPA om regulatoriskt tillstånd för att sälja vår produkt i Kina december 2024.
Under resterande del av 2024 går bolaget in i en fas där promotion- och försäljningsmaterial kommer att utvecklas och produceras i samarbete med vår partner för den kinesiska marknaden. Givet att bolaget erhåller ett godkännande från NMPA kommer därefter leveranser inledas till Kina.

Pågående Pilotprojekt
För närvarande pågår två högintressanta pilotprojekt där VibroSense Meter® II utvärderas inom diabetes (Diabetic Foot Screening). Det ena projektet genomförs av Steno Diabetes Center i Odense, där man utvärderar den interna vårdprocessen. Det andra projektet genomförs i på ”University of Exeter, Center of Excellence for Diabetes Research”.

Under hösten 2024 förväntas ett första utfall presenteras. Om allt faller väl ut bedöms dessa projekt att generera både ökad försäljning och vetenskapliga publikationer som stärker positionen för Diabetic Foot Screening inom vården av diabetesfötter.

”Vi har ett gediget och väl genomarbetat program för resterande del av 2024. Våra regionala prioriteringar kommer fortsatt att vara Norden, Tyskland och Kina, men det nya kapitaltillskottet innebär också att vi redan har påbörjat utvärdering av ytterligare 2-3 nya marknader för lansering av vår produkt. Kapitaltillskottet medför att vi kan öka våra satsningar inom området försäljning och marknadsföring. Detta är vår huvudprioritet för att accelerera bolagets expansionstakt”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.